Hoạt động nghiên cứu Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả chất dam cam/dioxin ở Việt Nam” (22/10/2014)

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-KHXH ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài, các thành viên của Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả chất dam cam/dioxin ở Việt Nam” đã làm việc và trao đổi với các trường Đại học ở Hoa Kỳ từ ngày 20/9 đến 28/9/2014.

Liên kết Web